مهلت ارسال مقالات:
6 بهمن 96


مهلت واریز هزینه ها:

15 بهمن 96

 زمان همایش:
8 اسفند 96 


 


درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

دبیر علمی کنفرانس و رئیس کمیته داوران
پروفسور علی دشتی
رئیس کنفرانس
دکتر غلامرضا سبزقبایی