مهلت ارسال مقالات:
6 بهمن 96


مهلت واریز هزینه ها:

15 بهمن 96

 زمان همایش:
8 اسفند 96 


 


صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: 6 بهمن 96
مهلت واریز هزینه ها:
15 بهمن 96
برگزاری همایش: 8 اسفند 96 
 
ارسال بسته های پستی: 12 روز کاری