مهلت ارسال مقالات: 20 بهمن 96

مهلت واریز هزینه ها: 29 بهمن 96

 زمان همایش: 7 اسفند 96 


 


صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: 20 بهمن 96
مهلت واریز هزینه ها:
29 بهمن 96
برگزاری همایش: 7 اسفند 96 
 
ارسال بسته های پستی: 12 روز کاری