مهلت ارسال مقالات:
5 خرداد 97


مهلت واریز هزینه ها:

9 خرداد 97

 زمان همایش:
14 خرداد 97 


 


اعضای هیات علمی و داوران
 
  نام و نام خانوادگی
جناب آقای دکتر امیررضا صفائی
جناب آقای دکتر رضا نعمت اله ثانی
جناب آقای دکتر موسی کشاورز
  جناب آقای دکتر محمودرضا سعدی خانی
  جناب آقای دکتر پاکزاد آزادخانی
سرکار خانم دکتر مریم حقیقی
سرکار خانم دکت فاطمه قنبری
سرکار خانم دکتر مکرم روانبخش
جناب آقای دکتر محمد پناهنده


صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران
.: اعضای هیات علمی و کمیته داوران

 
 
  نام و نام خانوادگی سمت/موسسه
جناب آقای دکتر امیررضا صفائی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
جناب آقای دکتر رضا نعمت اله ثانی دانشگاه جامع علمی کاربردی- مرکز قارچ صدفی تنکابن 
جناب آقای دکتر موسی کشاورز مدرس دانشگاه هرمزگان
  جناب آقای دکتر محمودرضا سعدی خانی مدرس دانشگاه لرستان
  جناب آقای دکتر پاکزاد آزادخانی استادیار دانشگاه ایلام
سرکار خانم دکتر مریم حقیقی هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
سرکار خانم دکت فاطمه قنبری هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
سرکار خانم دکتر مکرم روانبخش هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
جناب آقای دکتر محمد پناهنده هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
  جناب آقای علی قادری مدرس دانشگاه نیشابور